รับสมัครด่วน

HR Supervisor/Officer


Job Highlights

- Welfare and Benefit
- Good communication
- Can work well under the pressure

Job Description

- To process expense claim and benefit claim from employees according to the company rules and regulations
- To coordinate with insurance company on submitting the employee information of life insurance, accident insurance and health insurance as well as extending the insurance contract
- To coordinate with Social Security Office
- To manage benefit data in the related systems
- To manage and record the database of benefit information as assigned

Apply

Senior Sales Manager


Job Highlights

- Have experience at least 5 years in Sales
- Negotiation skill, Service mind, Initiative
- Good command in English

Job Description

- Finding new customer for expand sales target
- Preparing action plans and schedules to identify strategic targets.
- Identifying and resolving customers concerns.
- Preparing a variety of status reports including activity, closing and follow-up report and adhering to company goals.
- Implement and lead a project to response company goal
- Analysis data for further improvement

Apply

Customer Service Manager - Global Solutions Team


Job Description

- Manage and drive improvement in customer service team. - Supervise team for Sea Export, Sea Import ,Cross Border from Laos to Thailand - Handle and solve shipment issues or customer claims etc with the support from sales team. - Support CS team in guidance and problem solving. - Create and maintain relationships with customers and Kerry-Apex overseas colleagues. - Interview new staff. - Provide monthly KPI report

Job Specification

- อายุระหว่าง 32-45 ปี
- วุฒิปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้และทัศนคติที่ดีในห่วงโซ่อุปทานและแนวคิดด้านโลจิสติกส์ การวางแผน การบริหารงานบุคคล การนำเข้า-ส่งออก
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การแก้ปัญหา และการวิเคราะห์
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี
- ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี

Apply

Developer (Web, Mobile, ERP)/ Application Support


Job Description

- Analyze, customize, and develop application according to project and business requirement.
- Study updated technology for improvement products and services.
- Develop and maintain software on Microsoft .Net Framework platform, Mobile platform.
- Provide technical support to business team

Job Specification

- Bachelor’s Degree or higher in Computer Science ,Computer Engineer, Information Technology or other related fields
- Experience in developing software in either C#.NET, VB.NET, ASP.NET, .NET Framework , MVC, Mobile Development is a big plus
- Good knowledge in HTML, XML, CSS, JavaScript,SQL Command / Server, AJAX, JSON, JQuery and Crystal Report, NoSQL
- Willing to contribute as team environment
- Logical and analytical problem solving
- Able to handle difficult situations and work under pressure.
- Fresh graduates will be considered.

Apply

Key Account Executive


Job Description

- Build and maintain high-level personal relations with strategic key account customers such as SME, E-Commerce, Listed Corporate etc.
- Ensure that customer requirements and daily shipments are completed delivered with exceptional satisfaction result.
- Work with some other internal units in order to provide the best appropriated solution.
- Develop and execute strategic plan by doing data analysis, collecting market information and indicating market trends in order to maintain volume and revenue.
- Manage complaints and resolve customer concerns or issues proactively.

Job Specification

- Bachelor’s Degree in related field.
- Have experience at least 2 years in Account Executive, Sales Representative, in logistics or E-commerce field is preferable
- Good command in English and Thai
- Be able to traveling to visit the customer in Bangkok
- Have negotiation skill, service mind and positive thinking

Apply

Retail Manager


Job Description

- Profit and Loss management.
- Achieve sales target and maintaining good service.
- Hunting new customer and retain exiting customer
- Analysis area business to create new revenue
- Cost optimization in area
- Monitor and responsible report for management
- Create strategy and Marketing Promotion
- Handle and manage project related to retail

Job Specification

- Bachelor’s Degree in related field.
- Ages between 28-35 yrs.
- At least 3-5 years of experience in retails management.
- Good negotiation and Communication.
- Solid skills in Leadership, strategic thinking and Planning.
- Positive, energetic and aggressive.
- Have project management skill

Apply